COMMEDIANT CREATIVE AGENCY

Onze Algemene Voorwaarden.

Want goede afspraken, maken goede vrienden...

[wpseo_breadcrumb]

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst aangepast op 28 Augustus 2018.
Download Onze Algemene Voorwaarden + Verwerkersovereenkomst AVG

1. Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 Opdrachtnemer
Commediant en/of andere handelsnamen gekend onder KvK nr. 53259076.

1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van goederen of diensten op basis van onderhavige voorwaarden.

1.3 Overeenkomst
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

1.4 Website 
Een door Opdrachtnemer ontwikkelde homepage met vervolgpagina’s bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor World Wide Web-browsers – verder ‘Browser’ te noemen – interpreteerbaar materiaal (zoals: tekstbestanden, grafische bestanden, interpreteerbare scripts, executeerbare codes, al dan niet aangeleverd door Opdrachtgever) geschikt voor computerverwerking en geschikt voor opname en verwerking in genoemde homepage en vervolgpagina’s.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Opdrachtnemer verrichtte handelingen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Opdrachtnemer, ondertekening van een door Opdrachtnemer gestuurde offerte, het elektronisch aanvaarden van een offerte via de offertesoftware van Opdrachnemer, dan wel het bevestigen van een opdracht per e- mail, verklaart de Opdrachtgever dat Opdrachtnemer de algemene voorwaarden ter beschikking heeft gesteld en dat Opdrachtgever kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 De Opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als schriftelijk, wettelijk en geldig bewijsmateriaal.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.6 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.7 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Opdrachtnemer.

3. Aanbiedingen en Offertes

3.1 De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever na ondertekening van een overeenkomst met Opdrachtnemer, ondertekening van een door Opdrachtnemer gestuurde offerte, het elektronisch aanvaarden van een offerte via de offertesoftware, dan wel het bevestigen van een opdracht per e- mail binnen 30 dagen, aan Opdrachtnemer wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 Na ondertekening of akkoord van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Opdrachtnemer volgens afspraak te honoreren.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze Opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de Opdrachtgever de offerte aanvaard heeft.

4. Prijzen

4.1 De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, vermeld in Nederlandse Valuta (Euro’s);

4.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen

5. Aanbetaling

5.1 Tenzij anders overeen gekomen brengt Opdrachtnemer een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag na het goedkeuren van de offerte in rekening. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

6. Facturatie en Betalingen

6.1 Bij Website opdrachten wordt de Website op een tijdelijke plaats op het internet te geplaatst, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de Website en akkoord tot oplevering door de Opdrachtgever wordt het restant bedrag gefactureerd. Slechts na ontvangst van het bedrag wordt de Website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Wanneer de Website wordt ontwikkeld door de Opdrachtnemer op haar definitieve locatie wordt deze pas publiekelijk toegankelijk gemaakt na ontvangst van het resterend bedrag, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Facturering van onderhoudscontracten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf.

6.3 Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering met uitzondering van de aanbetaling.

6.4 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.5 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.6 Het niet (tijdig) voldoen aan enige (betalings) verplichting door een derden jegens de Opdrachtgever, geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn (betalings) verplichting jegens Opdrachtnemer niet na te komen dan wel deze op te schorten.

6.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke gesteld en kan over het openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

7. Uitvoering: Overeenkomst en Dienstverlening

7.1 Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijk opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Opdrachtnemer zullen worden nagestreefd.

7.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.3 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Opdrachtnemer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

7.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

7.6 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het updaten en onderhouden van een opgeleverde Website, tenzij er een geldend onderhoudscontract bestaat tussen partijen.

7.7 Opdrachtnemer zal trachten de opdracht op te leveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders wordt overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

7.8 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

7.10 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Wijzigingen en Meerwerk

8.1 Indien Opdrachtnemer op schriftelijk verzoek of met voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties moet verrichten die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

8.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

8.3 Wanneer Opdrachtnemer een door Opdrachtgever gevraagde wijziging of meerwerk, om welke reden dan ook, niet kan voldoen, geeft dit geen aanleiding voor de Opdrachtgever de overeenkomst te ontbinden en schort de betalingsverplichting die voortvloeit uit de originele opdracht en afspraken niet op.

8.4 Na het goedkeuren van de eerste opzet van een ontwerpopdracht (bv een Website ontwerp of Grafisch ontwerp) is het niet mogelijk om kosteloos ingrijpende veranderingen aan het design te laten uitvoeren, Opdrachtnemer is gemachtigd om zelfstandig te beoordelen wat een kleine wijziging of meerwerk is.

8.5 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Opdrachtnemer van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

9. Duur en Beëindiging

9.1 Uitsluitend indien de overeenkomst met Opdrachtnemer is aangegaan ter uitvoering van een nader omschreven opdracht zonder contractuele looptijd, eindigt zij van rechtswege met de oplevering van de opdracht (bv oplevering van een Website), zonder dat daarvoor enige opzegging noodzakelijk is. In alle overige gevallen dient de overeenkomst met Opdrachtnemer schriftelijk door de Opdrachtgever te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

9.2 Contracten met betrekking tot domeinregistratie en hosting gelden voor 1 jaar en kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

9.3 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

9.4 Opdrachtnemer kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

9.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

9.6 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze mogelijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

9.7 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

9.8 Mocht de Opdrachtgever een opdracht vroegtijdig willen beëindigen waarvoor geen minimale looptijd of opzegtermijn geldt, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium.

9.9 Opdrachtnemer heeft steeds het recht reeds geleverde producten en diensten, waaronder bijvoorbeeld een Website tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever om het even welke overeenkomst en verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

10. Levering en Leveringstermijn

10.1 De in de overeenkomst eventueel genoemde opleveringstermijn zal Opdrachtnemer trachten aan te houden met eventuele aanpassing van die termijn bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data en/of de aanbetaling nog niet betaald is door de Opdrachtgever. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

10.2 De door Opdrachtnemer (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden en laat de verplichting aan Opdrachtgever om de producten of diensten af te nemen onverlet. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot een schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens Opdrachtnemer, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer. Als overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10.3 Feedback ronde 1: Bij Website en grafische opdrachten maakt Opdrachtnemer eerst een basisontwerp/conceptontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Opdrachtnemer. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen twee weken reageert op het gedane ontwerp, gaat Opdrachtnemer er van uit dat de Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp.

10.4 Feedback ronde 2: Na ontvangst van de reacties van de Opdrachtgever op het basisontwerp/ conceptontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Opdrachtnemer over tot het vullen en/of afwerken van de opdracht. Opdrachtgever controleert de gereedgekomen opdracht (bv. een Website) en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Opdrachtnemer. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen twee weken reageert, gaat Opdrachtnemer er van uit dat de Opdrachtgever akkoord gaat met het gereedkomen en opleveren van de ontwerpopdracht en is Opdrachtnemer gemachtigd het restant bedrag te factureren.

10.5 Website Opdrachten: Tenzij anders overeengekomen wordt de Website op een tijdelijke plaats op het internet te geplaatst, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de Website en akkoord tot oplevering door de Opdrachtgever wordt het restant bedrag gefactureerd. Slechts na ontvangst van het restant bedrag wordt de Website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Wanneer de Website wordt ontwikkeld door de Opdrachtnemer op de definitieve locatie wordt deze pas publiek toegankelijk gemaakt na ontvangst van het restant bedrag.

10.6 Website Opdrachten: De Opdrachtgever heeft het recht tot twee weken na facturatie kleine wijzigingen door te geven aan Opdrachtnemer (nazorgfase), nadien wordt een Website als volledig opgeleverd beschouwd en worden verdere veranderingen aan de Website niet meer kosteloos uitgevoerd. Opdrachtnemer beoordeeld per opdracht wat een kleine wijziging of meerwerk is.

10.7 Website Opdrachten: Indien een Website niet op een door Opdrachtnemer ondersteunde hosting provider wordt geplaatst zal de door Opdrachtnemer gemaakte Website op een nader te specificeren wijze (ftp, email, usb of cd-rom) aan de Opdrachtgever worden verstrekt. In opdracht en volgens schriftelijke- of mondelinge overeenkomst kan Opdrachtnemer de Website op de daarvoor bestemde server plaatsen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de infrastructuur, instellingen en/of functionaliteit van de door Opdrachtgever gekozen hosting provider, leidend blijft hierbij het testdomein waarop de Website in eerste instantie werd klaargezet. Wanneer de Website op het testdomein werd opgeleverd volgens de specificaties en eisen van de Opdrachtgever blijft de Website als volledig en opgeleverd beschouwd. Meerwerk hieruit voortvloeiend zal door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed worden volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.

11. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

11.1 Opdrachtnemer en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal ten allen tijde beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

11.7 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

11.8 Voor zover Opdrachtnemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en of producten van derden, waarop Opdrachtnemer weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Opdrachtnemer of het verbreken er van ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relaties met Opdrachtnemer.

11.9 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de Website of op ander media (bv. brochure) van de Opdrachtgever is aangebracht.

12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

12.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: elke vreemde oorzaak, ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of andere onvoorzienbare omstandigheden welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

12.4 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

12.5 Wanneer uit onderling overleg tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer geconcludeerd wordt dat aan alle verplichtingen trachten te voldoen niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

12.6 Eventuele reeds geleverde prestaties door Opdrachtnemer tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

13. Diverse Bepalingen

13.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

13.2 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.3 Geschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter te Breda, tenzij Opdrachtnemer anders beslist.

13.4 Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden voor reeds gesloten overeenkomsten in werking 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst binnen de 14 dagen (2 weken) ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

13.5 Opdrachtnemer heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen.

14. Derden

14.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden (bv hostingprovider) worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Opdrachtnemer doorgevoerd.

14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

14.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

15. Reclame en Gebreken

15.1 De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen (nazorgfase) na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de opgeleverde te melden aan Opdrachtnemer. Indien de reclame gegrond is zal Opdrachtnemer deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Opdrachtnemer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren en worden verdere verandering aan het geleverde niet meer kosteloos uitgevoerd.

15.2 Door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

15.3 Reclames geven de Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

16. Eigendomsrechten

16.1 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of haar licentiegever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Opdrachtnemer daartoe bevoegd.

16.2 Indien Opdrachtnemer bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt Opdrachtgever nooit eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij Opdrachtnemer, dan wel de derde partij.

16.3 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirecht, merkrecht, modelrecht, auteursrecht of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

16.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer ten allen tijde gerechtigd om zijn/ haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

16.5 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte rapporten, adviezen, werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

16.6 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

16.7 Na volledige betaling van de overeengekomen prijs draagt Opdrachtnemer het gebruiksrecht van het overeengekomen over aan de Opdrachtgever. De bronbestanden blijven eigendom van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer kan hiervoor eventueel met Opdrachtgever een nader te bepalen afkoopsom overeenkomen.

16.8 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Opdrachtnemer van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Opdrachtnemer sluit met haar Opdrachtgever.

16.9 Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen waaronder WordPress zal hier nimmer auteursrecht op de geleverde broncode kunnen rusten.

17. Gebruik en Licentie

17.1 Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt de Opdrachtgever uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom en is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt. Verhuizing van bijvoorbeeld een Website doet hier niets aan af.

17.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde en/ of de onder het intellectueel eigendom vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

17.3 De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

17.4 Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde producten of diensten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

Daarmee geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

b. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

17.5 Alle door Opdrachtnemer ontwikkelde en ontworpen producten en diensten door Opdrachtnemer geleverd kunnen door Opdrachtnemer voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

17.6 Website Opdrachten: Softwarelicenties die toebehoren aan Opdrachtnemer worden bijgewerkt en ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever zolang er een geldig technisch onderhoudscontract bestaat maar blijven eigendom van Opdrachtnemer. Zonder geldig technisch onderhoudscontract draagt Opdrachtgever zelf zorg voor de nodige softwarelicenties.

18. Domeinregistratie en Hosting

18.1 Contracten met betrekking tot domeinregistratie en hosting worden aangegaan voor de duur van 1 jaar. Deze contracten kunnen worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien het contract niet tijdig met inachtneming van de geldende opzegtermijn wordt opgezegd, wordt het contract stilzwijgend verlengd met 1 jaar en is Opdrachtgever betaling verschuldigd.

18.2 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde Website, zal extern plaats vinden bij een hostingprovider.

18.3 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

18.4 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Opdrachtnemer, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

18.5 In het geval de Opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, taalfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Opdrachtnemer zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.

18.6 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Opdrachtnemer schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

18.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

18.8 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels en algemene voorwaarden die registrerende instanties en het hostingbedrijf stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of hosting. Opdrachtnemer zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

18.9 In het geval dat Opdrachtnemer een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam vanaf het moment dat de Opdrachtgever al zijn (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

18.10 Opdrachtnemer heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van om het even welke overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

18.11 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

19. Technisch Onderhoudscontract

19.1 Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig technisch onderhoudscontract voor een door Opdrachtnemer ontwikkelde Website tenzij anders aangegeven.

19.2 Opdrachtnemer zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:

- Het up-to-date houden van de mogelijk aanwezige WordPress installatie(s).

- Het up-to-date houden van gebruikte plug-ins.

- Het maken van een wekelijkse back-up van de Website bestanden en database(s). Tenzij er een ander back-up interval werd overeengekomen. Back-ups worden minimaal 30 dagen bewaard.

19.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (om welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn.

19.4 Voor het terugplaatsen van een back-up zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever kosten tegen uurtarief aan de Opdrachtgever doorberekenen.

19.5 Wijzigingen aan de Website (waaronder installatie van plug-ins, wijzigingen WordPress bestanden, wijzigingen aan het Thema) door de Opdrachtgever zelf zijn voor risico van de Opdrachtgever. Meerwerk voortkomend door deze wijzigingen komen voor rekening van de Opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudscontract.

19.6 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Opdrachtnemer te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ontstaat.

19.7 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, Opdrachtgever ontvangt dan een restitutie van de overgebleven periode.

20. Contentbeheer

20.1 Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig contentbeheer contract voor een door Opdrachtnemer ontwikkelde Website tenzij anders aangegeven.

20.2 Met contentbeheer van de Website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de Website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de Website indien toepasselijk en die past binnen de huidige functionaliteit van de Website. Kleine wijzigingen aan de teksten worden eenmalig kosteloos uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen wordt het als nieuwe aanpassing beschouwd.

20.3 Met contentbeheer wordt niet bedoeld het toevoegen van nieuwe functionaliteit in een Website of het aanmaken van nieuwe pagina’s en ontwerpen, tenzij anders overeengekomen.

20.4 Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand, maar vervallen het volgende jaar.

20.5 Contentbeheer contracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar, worden per jaar vooraf gefactureerd en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, Opdrachtgever ontvangt dan een restitutie van de overgebleven periode.

21. Privacy Bepalingen

21.1 Uw persoonsgegevens kunnen door Opdrachtnemer worden gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Opdrachtnemer. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

21.2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Opdrachtnemer verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

21.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de andere partij ontvangen. Zij leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, dan wel derden die zij hebben ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.

21.4 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien de informatie als zodanig is aangeduid.

21.5 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

21.6 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21.7 Opdrachtnemer heeft gekozen voor een collectieve verwerkersovereenkomst (zie verwerkersovereenkomst). Wanneer Opdrachgever zich kan vinden in deze collectieve verwerkersovereenkomst, dan hoeft Opdrachtgever geen aparte verwerkersovereenkomst af te sluiten met Opdrachtnemer. De verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Opdrachtnemer uitvoert ten behoeve van Opdrachtgever.

Scroll to Top